§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Pizzeria Omika, dostępny pod adresem internetowym www.omika.pl, prowadzony jest przez Tomasza Walicha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Tomasz Walich, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 777-305-90-97, REGON 369759526
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Korzystanie z serwisu www.omika.pl jest bezpłatne. Płatność za zamówione produkty w pizzerii Omika określona jest zawsze szczegółowo w podsumowaniu zamówienia.
 4. Zamówienie w pizzerii oznacza zawarcie umowy pomiędzy pizzerią, a użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia użytkownikowi przez Omika faktu przyjęcia zamówienia.
 5. Regulamin określa prawa i obowiązki Pizzeria Omika i użytkowników serwisu www.omika.pl
 6. Korzystanie z serwisu www.omika.pl oznacza zgodę na postanowienia regulaminu. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. Użytkownik, który nie wyraża zgody na postanowienia regulaminu powinien zaprzestać korzystania z serwisu.
 7. Pizzeria Omika w ramach serwisu www.omika.pl nie świadczy usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z tego rodzaju usługami, użytkownik powinien kierować do operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta.

§2 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z serwisu wymaga posiadania przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, przeglądarki Internet Explorer 8, Chrome, Safari, Firefox, Opera lub ich nowszych wersji oraz oprogramowania akceptującego pliki cookies.

§3 Wartość intelektualna i licencje

 1. Pizzeria Omika posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do serwisu www.omika.pl, w szczególności Pizzeria Omika posiada wszelkie prawa do nazwy, domeny, układu, elementów graficznych oraz wszelkich innych twórczych elementów serwisu.

§4 Korzystanie z serwisu www.omika.pl

 1. Korzystanie z serwisu www.omika.pl jest dobrowolne.
 2. Serwis www.omika.pl jest przeznaczony dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Osoba prawna może mieć własny profil pod warunkiem wskazania jednej osoby fizycznej jako użytkownika.
 3. Składanie zamówień poprzez serwis www.omika.pl jest możliwe po dokonaniu rejestracji dla użytkowników zalogowanych jak i bez dokonywania rejestracji.
 4. W celu rejestracji użytkownik powinien podać swój aktywny adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dane adresowe oraz unikalne hasło, a także przejść procedurę weryfikacji wskazaną przez Pizzeria Omika
 5. W przypadku pozytywnej rejestracji Pizzeria Omika utworzy profil użytkownika, w którym przechowywać będzie jego ustawienia konfiguracyjne oraz dane podane przez niego w czasie rejestracji. Dane te będą niewidoczne dla innych użytkowników.
 6. W celu złożenia zamówienia użytkownik niezarejestrowany powinien podać swoje imię, nazwisko numer telefonu kontaktowego oraz adres do dostawy, a także wybrać sposób płatności.

§5 Zakres działań Pizzerii Omika w ramach serwisu www.omika.pl

 1. Pizzeria Omika może zamieszczać w serwisie www.omika.pl reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług osób trzecich.
 2. Pizzeria Omika dokłada wszelkich starań, aby serwis www.omika.pl działał poprawnie, ale nie gwarantuje ich ciągłej dostępności.
 3. Pizzeria Omika zastrzega sobie prawo do ingerencji w profil użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu www.omika.pl oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu profilu.
 4. Pizzeria Omika zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia usługi serwisu www.omika.pl

§6 Zamówienia i płatności

 1. W celu złożenia zamówienia należy:
  • zalogować się do serwisu www.omika.pl (opcjonalnie);
  • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
  • jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu lub wybrać opcję odbioru osobistego
  • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny)
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 4 pkt 2.
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach serwisu www.omika.pl.
 3. W przypadku korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis tpay.com należy przestrzegać Regulaminu korzystania z Serwisu

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego www.omika.pl jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Tomasz Walich.
 2. Dane osobowe użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem serwisu internetowego www.omika.pl zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży produktu, a jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym
 3. Odbiorcami danych osobowych uzytkowników serwisu internetowego www.omika.pl może być podmiot obsługujący płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

§8 Reklamacje

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Reklamacja musi mieć formę pisemną i może zostać złożona w terminie 30 dni od wykonania usługi.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultatach usługobiorca zostanie zawiadomiony pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez serwis internetowy www.omika.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Tomasz Walich zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Tomasz Walich poinformuje użytkownika serwisu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Aktualnie składanie zamówień przez starą witrynę nie jest możliwe. Sprawdź naszą nową stronę KLIKAJĄC TUTAJ Zamknij